Date Index


More Air Cargo Terms


ผู้ขนส่งทางอากาศ
สายการบินที่ดำเนินการขนส่งสินค้าทางอากาศหรือบริการอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสินค้านั้น ภายใต้เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน
ใบตราส่งสินค้า

Airline Code Numbers
The carrier's three-digit IATA airline code number i.e. 217- for TG

ใบตราส่งสินค้า
เอกสารสำคัญในการขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่งจัดทำโดยผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทนผู้ส่งสินค้า ถือเป็นสัญญาระหว่างผู้ส่งและสายการบินเพื่อรับขนสินค้าไปยังจุดหมายปลายทาง

ป้ายกำกับหีบห่อ
ป้ายที่ใช้สำหรับกำกับหีบห่อสินค้าตามใบตราส่งสินค้า

ตัวแทน
บุคคลหรือองค์กรที่ได้รับการแต่งตั้งโดยผู้ขนส่งทางอากาศให้ดำเนินการในนามของผู้ขนส่งนั้น

ลานจอดเครื่องบิน
พื้นที่ที่ใช้สำหรับจอดเครื่องบิน

สินค้าตกค้าง
สินค้าหรือไปรษณียภัณฑ์ที่ค้างส่งเพราะจำเป็นต้องนำลงจากเที่ยวบินเนื่องจากปัญหาภูมิอากาศหรือการห้ามส่ง
หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

สินค้าพันธสัญญาผ่านธนาคาร
สินค้าที่แจ้งชื่อผู้รับเป็นธนาคาร แต่ผู้รับสินค้าที่แท้จริงจะถูกระบุไว้ภายใต้ "แจ้งต่อ" ซึ่งสายการบินจะไม่นำส่งให้
จนกว่าจะได้รับอนุญาตจากธนาคารนั้นเป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยทางโทรสารเสียก่อน

Belly
พื้นที่ภายในท้องเครื่องบินที่ใช้สำหรับบรรทุกกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารตลอดจนสินค้าและไปรษณียภัณฑ์
ภายในท้องเครื่องบิน

ชั่วโมงปฏิบัติการบิน
จำนวนชั่วโมงที่ทำการบินของเครื่องบิน ซึ่งเริ่มนับตั้งแต่เครื่องบินเคลื่อนที่จากจุดจอด และลงจนกระทั่งจอด
ยังอีกสถานีหนึ่ง

พื้นที่สินค้าทัณฑ์บน
บริเวณพื้นที่ที่ศุลกากรอนุญาตเพื่อเก็บสินค้าที่ยังไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากร

การจองพื้นที่
การทำสำรองระวางบรรทุกสินค้าบนเที่ยวบิน

Break Bulk Agent
An agent who breaks consolidations into their individual part.

สินค้าไม่มีอุปกรณ์บรรทุก
สินค้าที่ไม่ได้ขนส่งในอุปกรณ์บรรทุกสินค้า

สินค้า
สิ่งของต่างๆที่ขนส่งทางเครื่องบินโดยมีใบตราส่งสินค้ากำกับอยู่ ไม่รวมกระเป๋าสัมภาระของผู้โดยสารและ
ไปรษณียภัณฑ์

ใบแจ้งการแก้ไขค่าระวาง
เอกสารที่ใช้แก้ไขค่าระวางในการขนส่งสินค้าตลอดจนวิธีการจ่ายเงินที่ระบุไว้ในใบตราส่งสินค้า

Cargo Community System (CCS)
ระบบข้อมูลสินค้าและข่าวสารเชื่อมโยงทางอีเลคทรอนิกที่ใช้ระหว่างสายการบินกับตัวแทนที่เป็นสมาชิก

Cargo Ground Handling Agent
An authorized agent acting on behalf of carrier on manipulating freight.

ใบรับรองถิ่นกำเนิด
เอกสารที่ออกเพื่อรับรองแหล่งกำเนิดของสินค้า

ค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
จำนวนเงินที่เป็นค่าขนส่งสินค้าหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งนั้น

ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บปลายทาง
จำนวนเงินทั้งหมด เฉพาะเรียกเก็บปลายทางบนใบตราส่งสินค้าหรือเอกสารแทน จากผู้รับสินค้าก่อน การส่งมอบ

ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บต้นทาง
จำนวนเงินทั้งหมดบนใบตราส่งสินค้า ที่จ่ายโดยผู้ส่งสินค้า

การเช่าเหมา
เที่ยวบินหรือเครื่องบินที่ทำการบินภายใต้สัญญาเช่าเหมา

สัญญาเช่าเหมา
สัญญาที่ผู้ขนส่งจัดหาพื้นที่ระวางทั้งหมดบนเครื่องบิน เพื่อทำการขนส่งตามความต้องการของผู้ส่ง

การเรียกค่าเสียหาย
การเรียกร้องค่าชดเชยหรือค่าเสียหายจากผู้ขนส่ง ซึ่งกระทำโดยผู้ส่งสินค้าหรือตัวแทน ในกรณีที่สินค้าเกิด
การสูญหายหรือเสียหาย ภายในขอบเขตความรับผิดชอบของผู้ขนส่ง

การจำแนกประเภทสินค้า
การจำแนกประเภทของสินค้าออกเป็นกลุ่ม เพื่อวัตถุประสงค์ในการคิดค่าระวาง

ใบกำกับสินค้า
เอกสารแสดงการซื้อขายระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย โดยมีรายละเอียดของสินค้า ราคา น้ำหนัก เงื่อนไข และเครื่องหมายหีบห่อ เป็นต้น

ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทนที่สายการบินจ่ายให้กับตัวแทนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต์จากการขายสินค้าต่อใบตราส่ง

ชนิดสินค้า
ตัวสินค้า เช่น เครื่องหนัง เป็นต้น

ห้องบรรทุกสินค้าในเครื่องบิน
พื้นที่ภายในเครื่องบินแบ่งสำหรับขนส่งสัมภาระของผู้โดยสารตลอดจนสินค้าและไปษณียภัณฑ์

เงื่อนไขการรับขนส่ง
ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่สายการบินได้กำหนดขึ้นเพื่อการขนส่งสินค้า

เงื่อนไขของสัญญา
ข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญา ซึ่งปรากฏอยู่ด้านหลังใบตราส่งสินค้า

ผู้รับสินค้าบุคคลหรือนิติบุคคลที่มีชื่อระบุอยู่บนใบตราส่งสินค้า ซึ่งสายการบินจะต้องส่งมอบสินค้าให้

Consignment
ดูที่ รายการสินค้า

สินค้ารวมผู้ส่ง
การที่ตัวแทนรวบรวมสินค้าทั่วๆไปจากผู้ส่งหลายๆคนที่มีปลายทางของสินค้าเดียวกันและออกใบตราส่ง สินค้า
เพียงชุดเดียวครอบคลุมสินค้าเหล่านั้น

ผู้รวบรวมสินค้ารวมส่ง
ผู้ที่ทำหน้าที่รวบรวมและดำเนินการขนส่งสินค้ารวมผู้ส่งในนามของตน

ใบรับรองสินค้าของกงสุล
ใบแจ้งรายละเอียดและถิ่นกำเนิดของสินค้าซึ่งออกโดยกงสุลของประเทศนำเข้าเพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

ตู้บรรทุกสินค้า
เป็นอุปกรณ์บรรทุกสินค้าที่มีลักษณะเป็นตู้ปิดมิดชิด ด้านหน้าเป็นประตูหรือผ้าใบเปิด/ปิด ทำด้วยโลหะอลูมิเนียมหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติคล้ายคลึงกัน มีขนาดและรูปทรงแตกต่างกันไปตามความเหมาะสมในการใช้งาน ส่วนฐานของตู้จะเข้าพอดีกับระบบล็อคอุปกรณ์บรรทุกภายในท้องเครื่องบิน

รายการสินค้า
รายการสินค้าที่ผู้ส่งแจ้งไว้ในช่อง "ชนิดและจำนวนของสินค้า" ของใบตราส่งสินค้า

รูปทรง
ลักษณะรูปทรงของอุปกรณ์บรรทุกสินค้าที่เข้าพอดีกับท้องเครื่องบินเพื่อใช้พื้นที่ในการขนส่งให้ได้มากที่สุด

ตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร
ตัวแทนที่รับดำเนินพิธีการศุลกากรในนามของผู้รับสินค้า

การดำเนินพิธีการทางศุลกากร
การนำสินค้าผ่านพิธีการทางศุลกากรและเสียค่าธรรมเนียมต่างๆตามกฎระเบียบของประเทศนำเข้า

ความเสียหาย
สินค้าเกิดการแตกหักเสียหายในระหว่างการขนส่งหรือขนถ่ายสินค้า

เอกสารรายงานการเสียหาย
เอกสารใช้สำหรับรายงานเมื่อสินค้าเกิดการเสียหายขึ้น

Dangerous Goods
Special Cargo

ระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการขนส่งสินค้าอันตราย
หนังสือซึ่งออกโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศว่าด้วยชนิดของวัตถุอันตราย, บรรจุภัณฑ์และระเบียบปฏิบัติตลอดจนวิธีการขนส่งสินค้าอันตรายนั้นรวมทั้งข้อจำกัดต่างๆ ตามหลักสากล

ราคาประเมินเพื่อการขนส่ง
จำนวนเงินที่ผู้ส่งระบุไว้ในใบตราส่งสินค้าเพื่อกำหนดมูลค่าสูงสุดที่สายการบินต้องรับผิดชอบเมื่อสินค้าเกิดการ
เสียหาย, สูญหาย หรือล่าช้า โดยผู้ส่งสินค้าจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการประเมินราคา

ใบยืนยันการรับมอบสินค้า
เอกสารเพื่อเป็นหลักฐานการส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับสินค้าในสภาพเรียบร้อยและผู้รับสินค้าจะต้องเซ็นชื่อเพื่อยืนยันการรับมอบสินค้านั้น

พิกัดของน้ำหนัก
สัดส่วนระหว่างน้ำหนักของสินค้ากับความจุของอุปกรณ์บรรทุกสินค้า

ปลายทางสินค้า
สนามบินปลายทางที่สินค้าถูกส่งมอบให้กับผู้รับสินค้า

ขนาดของสินค้า
ความสัมพันธ์ระหว่างความกว้าง, ความยาว และความสูงของบรรจุภัณฑ์โดยวัดเป็นนิ้วหรือเซนติเมตรเพื่อกำหนดอัตราค่าระวางของสินค้าและเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการวางแผนการบรรทุกสินค้า

ถุงเมล์ทางการทูต
สินค้าหรือเมล์ของสถานทูต ส่วนใหญ่เป็นเอกสารติดต่อระหว่างสถานทูตกับประเทศของตน ถือเอกสิทธิ์ทางการทูต ศุลกากรไม่เปิดตรวจและไม่เสียภาษีแต่จะต้องแสดงเอกสารที่เรียกว่าใบขอยกเว้นภาษีซึ่งออกโดยกระทรวง
การต่างประเทศ

การเบี่ยงเส้นทางบิน
การเปลี่ยนสนามบินปลายทางเพื่อลงจอดกรณีฉุกเฉินหรือทัศนวิสัยไม่เอื้ออำนวย

เครื่องมือขนถ่ายอุปกรณ์บรรทุกสินค้า
เครื่องมือสำหรับขนถ่ายอุปกรณ์บรรทุกสินค้าโดยรถลากจูงระหว่างคลังสินค้ากับเครื่องบิน

EDI For Administration, Commerce and Transport (EDIFACT)
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในระบบคอมพิวเตอร์โดยใช้รูปแบบมาตรฐานตามที่ได้ตกลงกัน

Electronic Data Interchange (EDI)
ระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล การแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกันโดยใช้ระบบอีเล็คทรอนิค

Embargo
การห้ามส่งสินค้า การปฏิเสธการรับขนส่งสินค้าตามข้อจำกัดหรือเงื่อนไขพิเศษ ภายในระเวลาที่กำหนด

Flight number
หมายเลขของเที่ยวบิน

Forwarder
An agent or company who performs services (such as receiving, trans-shipping or delivering) designed to assure and facilitate the passage of goods.

พื้นที่ปลอดภาษี
บริเวณที่ใช้ขนถ่ายสินค้าโดยไม่คิดภาษี

Freight
(ดูที่ Cargo)

เครื่องบินขนส่งสินค้า
เครื่องบินที่ใช้ขนส่งสินค้าโดยเฉพาะ

สินค้าทั่วไป
สินค้าที่ไม่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากการปฏิบัติตามขั้นตอนปกติเท่านั้น เช่น เสื้อผ้า,
ของเล่นเด็ก, รองเท้า เป็นต้น

เวลามาตรฐานสากล (ที่มา/สารพันความรู้)
เวลาที่วัดจากแสงอาทิตย์ ณ.เมืองกรีนวิช ประเทศอังกฤษ ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานการวัดคำนวณเวลาทั่วโลก

น้ำหนักรวม
น้ำหนักของสินค้ารวมบรรจุภัณฑ์

การปฏิบัติการขนส่งสินค้า
กระบวนการการขนส่งสินค้ารวมถึงการจัดการเอกสารที่ใช้ในการขนส่ง

รถขนถ่ายอุปกรณ์บรรทุกสินค้า
รถซึ่งใช้ขนถ่ายอุปกรณ์บรรทุกสินค้าขึ้น/ลงเครื่องบิน

ใบตราส่งฉบับตัวแทน
เอกสารกำกับสินค้าร่วมผู้ส่งที่ตัวแทนขนส่งสินค้าออกให้กับเจ้าของสินค้าและจะแนบไปพร้อมกับใบตราส่งสินค้าของสายการบิน

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ
เป็นสมาคมที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้มีการขนส่งทางอากาศที่ปลอดภัยสม่ำเสมอและถูกหลักเศรษฐกิจ โดยให้มีการร่วมมือกันในระหว่างวิสาหกิจด้านการขนส่งทางอากาศของประเทศสมาชิกและเพื่อประสานงานกับองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศและองค์กรประเทศอื่น ๆ

IATA Cargo Agent
ตัวแทนซึ่งได้การรับรองโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศและได้รับการแต่งตั้งโดยสายการบินให้มีอำนาจในการรับสินค้า, ออกใบตราส่งสินค้า พร้อมทั้งเรียกเก็บเงินในนามของสายการบินที่แต่งตั้งนั้นได้

องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
เป็นหน่วยชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ ก่อตั้งขึ้นตามอนุสัญญาว่าด้วย การบินพลเรือนระหว่างประเทศ ซึ่งทำขึ้นที่เมืองชิคาโก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาหลักการและเทคนิคของการเดินอากาศระหว่างประเทศ ทำนุบำรุงการวางแผนพัฒนาการขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศทั่วโลก

การขนส่งร่วมสายการบิน
การขนส่งสินค้าตลอดเส้นทางบินโดยสายการบินตั้งแต่สองสายขึ้นไป

ผู้รับขนส่งช่วงสุดท้าย
สายการบินผู้ดำเนินการขนส่งสินค้าในช่วงสุดท้ายของเส้นทางบิน แต่ถ้าพิจารณาในแง่ของสินค้าที่เก็บเงินปลายทางแล้วจะหมายถึงสายการบินที่ส่งมอบสินค้าให้กับผู้รับพร้อมทั้งเรียกเก็บเงินจากผู้รับนั้นถึงแม้ว่า สายการบินนั้นจะไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการขนส่งใดๆเลยก็ตาม

หนังสือรับรองสินเชื่อ
หลักประกันในการจ่ายเงินที่ธนาคารออกให้แก่ผู้ขายสินค้าซึ่งเป็นลูกค้าของตน เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ซื้อสินค้าบิดพริ้วในการชำระมูลค่าของสินค้าให้แก่ผู้ขาย รวมทั้งควบคุมผู้ขายสินค้าให้ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขตามที่ระบุตกลงซื้อขายกันไว้ในจดหมายรับรองเครดิตนั้น

ความรับผิดสูงสุด
จำนวนเงินสูงสุดที่สายการบินจะต้องจ่ายในกรณีที่สินค้าเกิดการเสียหาย, สูญหาย หรือล่าช้าซึ่งเท่ากับ 20 อเมริกันดอลลาร์

Live Animal Regulations (LAR)
หนังสือว่าด้วยกฎระเบียบปฏิบัติในการขนส่งสัตว์มีชีวิตซึ่งจัดทำโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

Loose cargo
- see Bulk cargo

บัญชีเรือ
รายชื่อของสินค้าที่บรรทุกบนเครื่องบิน

ใบตราส่งสินค้าของสายการบิน
เอกสารกำกับสินค้าร่วมผู้ส่งที่ตัวแทนเป็นผู้ออกโดยระบุนามของตัวแทนนั้นเป็นเจ้าของสินค้า

Narrow-bodied Aircraft
เครื่องบินลำตัวแคบ

น้ำหนักสุทธิ
น้ำหนักสินค้าสุทธิไม่รวมบรรจุภัณฑ์

No Customs Value (NCV)
Goods with no value declared on the Air Waybill for Customs purposes.

No Show Cargo
สินค้าที่มีการทำสำรองระวางบรรทุกเอาไว้แต่ผู้ส่งสินค้าไม่ได้นำส่ง

No Value Declared for Carriage (NVD)
สินค้าที่ไม่ได้ประเมินราคาเพื่อการขนส่งเอาไว้ในใบตราส่งสินค้าเพื่อกำหนดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งในกรณีที่สินค้าเกิดการสูญหาย เสียหาย หรือล่าช้า

Origin
The starting place i.e. place of manufacturer or beginning point of carriage according to the contract of carriage.

Pallet
Fleet/ULD

Pallet Net
ตาข่ายสำหรับตรึงสินค้าให้อยู่บนแผ่น

Part Shipment
สินค้าหนึ่งรายการที่แยกส่งออกเป็นส่วนๆเนื่องจากจำนวนหรือปริมาณ

ผู้ร่วมสัญญา
ทุกฝ่ายที่มีชื่อระบุไว้ในใบตราส่งสินค้าซึ่งได้ทำสัญญาขนส่งสินค้าร่วมกันรวมไปถึงเจ้าของสินค้า, ตัวแทน และ
สายการบิน

Proforma Invoice
An invoice that is sent in advance of goods supplied.

การแบ่งรายได้
วิธีคิดส่วนแบ่งของรายได้ที่เกิดจากการขนส่งสินค้าร่วมกันระหว่างสายการบินตามสัดส่วนของระยะทางที่ ทำการขนส่ง

ลานจอดเครื่องบิน
อาณาบริเวณที่ใช้สำหรับจอดเครื่องบิน

ค่าระวาง
อัตราค่าระวางในการขนส่งสินค้าทางอากาศตามน้ำหนักที่ต้องจ่ายให้กับสายการบินตามเส้นทางบินนั้นๆ

สภาพพร้อมขนส่ง
การที่สินค้าและเอกสารประกอบการขนส่งครบถ้วนถูกต้องพร้อมที่จะส่งมอบกับสายการบิน

การเปลี่ยนเส้นทางบิน
การที่เส้นทางขนส่งสินค้าถูกเปลี่ยนไปจากเส้นทางเดิมดังที่ระบุไว้ในใบตราส่งสินค้า

Reservation
ดูที่ การทำสำรองระวางบรรทุกสินค้า

บริการขนส่งภาคพื้น
เป็นบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกซึ่งจะให้บริการตามตารางเวลาเชื่อมต่อกับเที่ยวบิน

Road Feeder Service (RFS)
Truck operating as scheduled or non-scheduled flights.

เส้นทางบิน
เป็นเส้นทางบินที่ใช้ขนส่งสินค้าตามที่ระบุไว้ในใบตราส่งสินค้า

เวลาถึง/เวลาออกของเที่ยวบิน
เป็นเวลาถึง/เวลาออกของเที่ยวบิน ณ.สนามบินหนึ่งตามที่แจ้งไว้ในตารางบิน

สินค้าของสายการบินหรือสินค้าได้สิทธิลดค่าระวาง
สินค้าที่สายการบินหรือพนักงานของสายการบินเป็นเจ้าของซึ่งไม่ต้องเสียค่าระวางหรือเสียในอัตราส่วนลดโดยขนส่งได้เฉพาะในเส้นทางบินของบริษัทเท่านั้น

รายการสินค้า
สินค้าตั้งแต่หนึ่งหีบห่อขึ้นไปที่สายการบินรับขนส่งตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ในใบตราส่งและถูกกำกับโดยใบตราส่งสินค้าเพียงชุดเดียว

ผู้ส่งสินค้า
ผู้ส่งหรือเจ้าของสินค้า ณ.เมืองต้นทางซึ่งเป็นผู้ทำสัญญากับสายการบินเพื่อขนส่งสินค้า โดยมีชื่อและที่อยู่ระบุไว้ใน
ใบตราส่งสินค้า

เอกสารประกอบการขนส่ง
เอกสารจำเป็นอื่นๆนอกเหนือจากใบตราส่งสินค้าที่ใช้ประกอบการขนส่งสินค้าเป็นการเฉพาะ เช่น ใบอนุญาตต่างๆ, ใบแสดงราคาสินค้า, ใบสำแดงภาษี เป็นต้น เพื่อให้การส่งออกและการนำเข้าของสินค้านั้นเป็นไปด้วยความสะดวกและถูกต้อง

สินค้าไม่ได้รับการขนส่ง
สินค้าที่เตรียมขึ้นเครื่องบินตามบัญชีเรือแต่ไม่ได้ขนส่ง หรือถูกนำลงจากเครื่องบินเนื่องจากมีเหตุขัดข้อง

Shortage
การที่น้ำหนักของสินค้าหรือจำนวนหีบห่อของสินค้าน้อยกว่าที่ระบุไว้ในใบตราส่งสินค้าหรือขาดหายไป

Slimbody Aircraft (S/B)
See Narrowbody Aircraft

Slot
ระยะเวลาจอดของเที่ยวบิน
ช่วงระยะเวลาจากที่เครื่องบินลงจอดจนถึงเวลาที่เครื่องบินขึ้น

สินค้าพิเศษ
สินค้าพิเศษ
สินค้าที่ต้องให้การดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษตามคุณลักษณะของสินค้านั้น เช่น ทองคำ, วัตถุระเบิด, ผักผลไม้,
สุนัข เป็นต้น.

Surcharge
ค่าใช้จ่ายพิเศษนอกเหนือจากค่าส่งสินค้า

น้ำหนักของอุปกรณ์บรรทุก
น้ำหนักของอุปกรณ์บรรทุกที่ไม่มีสินค้าหรือสิ่งอื่นบรรจุอยู่ภายใน

อัตราค่าขนส่ง
อัตราค่าขนส่งระหว่างเมืองต่างๆรวมทั้งกฎเกณฑ์ที่กำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ

อาคารที่ทำการ
ในที่นี้หมายถึง สนามบิน หรือ คลังสินค้า

The Air Cargo Tariff (TACT)
หนังสือว่าด้วยกฎระเบียบและอัตราค่าระวางในการขนส่งสินค้าทางอากาศซึ่งกำหนดโดยสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศประกอบด้วยหนังสือสามเล่ม

เล่มสีส้ม ว่าด้วยกฎระเบียบและหลักเกณฑ์สากลในการขนส่งสินค้าทางอากาศรวมทั้งข้อมูลที่จำเป็นเบื้องต้น

เล่มสีเขียว ว่าด้วยอัตราค่าระวางในการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างเมืองต่างๆทั่วโลก ยกเว้นสินค้าที่มีต้นทางหรือปลายทางอยู่ในอเมริกาเหนือ (ประเทศอเมริกาและแคนาดา)

เล่มสีแดง ว่าด้วยอัตราค่าระวางในการขนส่งสินค้าทางอากาศระหว่างเมืองต่างๆทั่วโลกที่มีจุดต้นทาง และ/หรือ จุดปลายทางในอเมริกาเหนือ (ประเทศอเมริกาและแคนาดา)

Trace
To try locate freight or an Air Waybill missing on arrival.

Transfer
Transference of cargo between one (on) flight to another flight of the same or connecting carrier.

สินค้าถ่ายลำ
สินค้าที่มีการขนถ่ายลำ ณ.สนามบินซึ่งใช้เป็นจุดขนถ่ายจากเที่ยวบินหนึ่งไปยังอีกเที่ยวบินหนึ่ง ซึ่งสายการบินที่มารับช่วงการขนส่งสินค้าต่อนั้นอาจจะเป็นสายการบินเดิมหรือสายการบินใหม่ก็ได้

ผู้โอนการขนส่งสินค้า
สายการบินผู้โอนการขนส่งสินค้าให้กับสายการบินอื่น ณ.สนามบินหนึ่งที่ใช้เป็นจุดขนถ่ายสินค้า

สินค้าเปลี่ยนถ่ายเครื่องบิน
สินค้าที่นำลงจากเที่ยวบินหนึ่งเพื่อนำขึ้นอีกเที่ยวบินหนึ่ง

สินค้าผ่านแดน
สินค้าที่ไม่ได้ถูกนำลงจากเครื่องบินในขณะที่จอดอยู่ที่สนามบินกลางทางเพื่อต่อไปยังจุดหมายปลายทาง

หมายเลขสหประชาชาติ
เลขสี่ตัวที่กำหนดโดยองค์การสหประชาชาติเพื่อระบุให้ทราบถึงสินค้าอันตรายชนิดต่างๆตามชื่อเฉพาะที่ใช้
ในการขนส่งสินค้าอันตรายชนิดนั้น

Unaccompanied Baggage
กระเป๋าเดินทางที่ส่งเป็นสินค้า

Unit Load Device (ULD)
A pallet or container Fleet/ULD

Unitization
ความพยายามที่จะรวมสินค้าเล็กๆเข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นสินค้าเพียงชิ้นเดียว

ULD Universal Time Co-ordinate (UTC)
See GMT

Valuable Cargo (VAL)
Special Cargo

ความจุ/ปริมาตร
เนื้อที่ภายในมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรหรือลูกบาศก์ฟุต ได้จากผลคูณของด้านกว้าง, ยาว และสูง

ค่าระวางขนส่ง
ค่าระวางที่คิดจากน้ำหนักของสินค้าที่ขนส่งตามใบตราส่งสินค้า

เครื่องบินลำตัวกว้าง
A double aisle aircraft capable of carrying ULDs and loose/bulk mail/cargoThai / English  
Enter Air waybill No.
2005 Copyright Thai Airways International - Cargo Terms & Conditions