ศูนย์การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Cargo Contact Center)


ศูนย์การบริการลูกค้าทางโทรศัพท์ (Cargo Contact Center)

เป็นศูนย์บริการลูกค้าที่ให้ข่าวสารข้อมูล ตลอดจนตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง โดยใน Phase แรกนั้นมีขอบเขตการให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย  และมีแผนที่จะขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทั่วโลกใน Phase ถัดไป ในส่วนของสถานที่ปฏิบัติงานของ Cargo Contact Center นั้น อยู่ที่ชั้น2 อาคารคลังสินค้าระหว่างประเทศบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ

วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ Cargo Contact Center ดังต่อไปนี้

1.      เพื่อเพิ่มคุณภาพการบริการลูกค้าในปัจจุบัน (Enhance Customer relationship) รองรับการเติบโตและการขยายธุรกิจ ในธุรกิจอื่น ๆ ในอนาคต

2.      ให้บริการด้านข้อมูลและรายละเอียดการขนส่งสินค้าแก่ลูกค้า ณ จุดเดียว (One stop Information service center for customer)

3.      ให้บริการข้อมูลข่าวสารตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ  ของลูกค้าที่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเป็นการสร้างคุณค่าเพิ่มในการให้บริการ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า  อีกทั้งยังเป็นยังเป็นการตอกย้ำการให้บริการของ THAI Cargo ที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด และเป็นการส่งมอบสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้า ซึ่งนั่นก็คือ Always Deliver the Best

การให้บริการของ Cargo Contact Center

มีจำนวนช่องสัญญาณโทรศัพท์ในการให้บริการจำนวน 30 คู่สาย พร้อมให้บริการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลของการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ทางอากาศ  รับเรื่องร้องเรียน ที่เกี่ยวกับบริการต่าง ๆ และส่งข้อมูลข่าวสารถึงลูกค้า ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางการติดต่อในทุกๆช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์เบอร์ 02-137-4200, e-mail : cargo.info@thaiairways.com  และ Social Network อื่นๆ