การรับขนส่งศพ มนุษย์ ( HUM )


การรับขนส่งศพ มนุษย์ ( HUM )

การรับขนส่งศพ มนุษย์ ( HUM )

1.       การขนส่งศพมนุษย์ จะต้องมี “ ใบมรณะบัตร “ ประกอบการขนส่งศพ โดยต้องคำนึงถึงข้อกฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องการขนส่งศพมนุษย์ ณ ประเทศต้นทาง ระหว่างทาง และปลายทาง

2.       ต้องมีการยืนยันการสำรองพื้นที่ระวางบรรทุกตลอดเส้นทางจนถึงปลายทาง

3.       การขนส่งศพมนุษย์จะต้องบรรจุอยู่ในโลงที่แข็งแรงและมีที่จับยึดภายนอกคลุมด้วยผ้าใบ

4.       ส่วนอัฐิจะต้องใส่ในภาชนะบรรจุที่ไม่แตกง่ายมีวัตถุกันกระแทกและจะต้องมีเอกสาร “ใบฌาปณกิจ” แนบมาด้วย

สำหรับการเคลื่อนย้ายศพเข้ามาภายในประเทศ

สำหรับศพหรืออัฐของผู้ถึงแก่กรรมในต่างประเทศ ที่นำเข้ามาทางอากาศยานนั้น ผู้นำเข้ายื่นหลักฐานแสดงต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ดังนี้

                1.1 หนังสือเดินทาง (Passport) ของผู้เสียชีวิต

                1.2 ต้นฉบับหรือสำเนาใบตราส่งสินค้าทางอากาศยาน (Air Waybill)

                1.3. ใบมรณะบัตรไทยซึ่งออกโดยสถานเอกอัครราชทูตไทยหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต

1.4 เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองการเสียชีวิต ระบุเหตุของการเสียชีวิต ซึ่งออกโดยแพทย์หรือโรงพยาบาล ใบมรณะบัตรที่ออกให้โดยทางการท้องถิ่นของประเทศที่บุคคลดังกล่าวเสียชีวิต

 

สำหรับรายละเอียด โปรดติดต่อสำนักงานขายที่ใกล้ที่สุดของท่าน