Good Distribution Practice (GDP)


Good Distribution Practice (GDP)

เรามีพื้นที่คลังสินค้าปรับอากาศขนาดใหญ่ สำหรับการจัดเก็บและขนส่งผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ต่างๆ ที่อยู่ในเขตปลอดอากร สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีความสะอาดถูกสุขอนามัย และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม

คลังสินค้าฯและพนักงานของเรา ได้รับการรับรองมาตรฐาน Good Distribution Practice (GDP) 

ภายในคลังสินค้าฯ เราได้แยกห้องควบคุมอุณหภูมิออกเป็น 2 ส่วน คือ ห้องที่สามารถควบคุมอุณหภูมิที่ 15°C-25°C และห้องควบคุมอุณหภูมิที่ 2°C-8°C ทั้งนี้ เราได้ดำเนินการปรับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ให้เหมาะสมและคงที่ตลอดระยะเวลาการจัดเก็บและการขนส่ง