เกี่ยวกับไทยคาร์โก้


“To be an Integrated Logistics Hub In Asia that Customers Trust”

 

"เพื่อเป็นศูนย์กลางโลจิสติกส์แบบบูรณาการในภูมิภาคเอเชียที่ลูกค้าไว้วางใจ"     
กิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ด้วยระบบการบริหารจัดการสินค้าแบบเขตปลอดอากร (Customs Free Zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก – นำเข้าสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งยังลดขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรและการปฏิบัติการสินค้า มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสินค้าและการดำเนินการด้านภาษี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆอันเป็นการส่งเสริมการส่งออกอีกทางหนึ่ง
ด้วยงบประมาณ 3,800 ล้านบาท ในการจัดสร้างอาคารขนถ่ายสินค้า (Cargo Terminal) ซึ่งเป็นอาคารขนถ่ายสินค้าชั้นเดียวที่มีพื้นที่มากที่สุดและสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ มีพื้นที่กว่า 90,000 ตารางเมตรและสูงถึง 22 เมตร สำหรับการจัดการสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าทั่วไป สินค้าน้ำหนักมาก สินค้าขนาดใหญ่ สินค้าอันตราย สินค้าที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนสัตว์ที่มีชีวิต รวมถึงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการดูแลสินค้าแต่ละประเภท โดยสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี มีการลงทุนในส่วนของระบบและอุปกรณ์การจัดการ ประมาณ 1,200 ล้านบาท และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อครองความเป็นผู้นำที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 56 ปี ในการให้บริการแก่สายการบินพันธมิตรและสายการบินลูกค้าถึง 65 สายการบิน ปริมาณการขนถ่ายสินค้าราว 900,000 ตัน ประมาณกว่า 50,000 เที่ยวบินต่อปี
การบินไทยมีทั้งอาคารขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ (นอกเขตปลอดอากร) พื้นที่  2,800 ตารางเมตร และอาคารขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ พื้นที่ราว 65,000 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วยจุดเด่นเพื่อการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด อาทิ ศูนย์จัดเก็บสินค้าประเภทผักผลไม้ ของสด และสินค้าที่ต้องแช่เย็น (Perishable Center) แห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียที่จัดให้เป็นห้องเย็น สามารถแยกปรับอุณหภูมิได้ตามชนิดของสินค้าเพื่อรักษาอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ ให้สินค้าเกษตรคงความสดระหว่างรอเวลาในการส่งออก มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ระบบอัตโนมัติต่างๆ เพื่อการจัดเก็บและบริหารจัดการสินค้าในอาคาร ได้แก่ ระบบ ETV (Elevated Transfer Vehicle) ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ทั้งแนวระนาบและแนวสูง ถือเป็นหัวใจของระบบการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ ระบบ Inventory Control สำหรับการตรวจสอบและสรุปรายการสินค้าอย่างละเอียด ระบบ AS/RS (Automatic Storage and Retrieval System) เพื่อการจัดเก็บและค้นหาสินค้าในอาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยระบุเพียงหมายเลข Air Waybill เท่านั้น ก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าสินค้านั้นอยู่ที่จุดใด
นอกจากนี้ยังติดตั้ง ระบบการจัดการ ULD (Unit Load Device) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และ ระบบ Roller Conveyor ที่เอื้อให้การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ดำเนินการได้สะดวกขึ้นสามารถรองรับสินค้าที่ตัวแทนผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าบรรจุมาเรียบร้อยแล้วในตู้สินค้าแต่ละ unit เพื่อสามารถจัดส่งไปยังเครื่องบินได้ทันที และเนื่องจากพื้นที่ทำการของอาคารขนถ่ายสินค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้กับลานจอดเครื่องบิน จึงจะทำให้สามารถรับ-ส่งสินค้าได้โดยตรงอย่างสะดวกสบาย
ในด้านความปลอดภัยนั้น จะติดตั้งเครื่อง X-ray พิเศษที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ สูง 3 เมตร กว้าง 3.60 เมตร จำนวน 2 เครื่อง ให้ตู้สินค้าแต่ละ unit บน Roller Conveyor สามารถผ่านเข้าไปได้โดยมีโปรแกรมตรวจสอบสินค้าได้หลายประเภท พร้อมDigital Zoom ที่กำหนดระดับความลึกของการตรวจสอบในระดับชั้นต่างๆ ได้อย่างละเอียดและสามารถ X-ray ทะลุแผ่นเหล็กที่มีความหนาถึง 2 ซม. ได้เป็นอย่างดี โดยมีเครื่อง X-ray ระบบธรรมดาเสริมอีก 12 เครื่อง
กิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ของการบินไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 IATA และ AHM 804 มีความพร้อมในการให้บริการที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ จากระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรคุณภาพถึง 2,000 คน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทุกจุดการให้บริการที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งทางอากาศยานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มภาคภูมิ   การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯมีนโยบายในการไม่รับขนส่งสินค้า ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ทำจาก งาช้างทุกประเภท และ งาช้างที่เป็น ท่อนงาช้าง
1.2 หูฉลาม
1.3 สัตว์ทดลองขนาดใหญ่กลุ่ม primate เช่น ลิง
1.4 Embargo สัตว์เลื้อยคลาน ประเภท งู ทุกชนิด
1.5 สุนัขสายพันธุ์ Snub nosed dog ที่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งทางอากาศ โดยอ้างหลัก animal welfare
1.6 ปะการัง และสัตว์น้ำประเภทดอกไม้ทะเล หากไม่ได้รับการอนุญาตจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
1.7 สารกัมมันตรังสี ในรูปแบบ  Industrial package ที่ใช้สำหรับด้านอุตสาหกรรม
การดำเนินงานด้านความปลอดภัย 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปี 2559 ระดับทอง จากกระทรวงแรงงานสำหรับ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
การดำเนินงานเศรษฐกิจ 
โครงการ “Reused Plastic Sheet”
การนำผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการนำผืนพลาสติกที่ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายจากความเปียกชื้นจากเที่ยวบินขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาตรวจสอบ คัดแยก และพับเก็บไว้สำหรับการนำกลับไปใช้คลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ในปี 2559 การบินไทยสามารถลดการใช้พลาสติกลงได้ประมาณ ร้อยละ 45 หรือประมาณ 110,295 ผืน คิดเป็นน้ำหนักที่ลดได้ 154,413 กิโลกรัม และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 148,235 ตันNo.

Year

Awards

From

Remarks

1

2012

Air Cargo Award of Excellence for the category Air Carrier-300,000 to 799,99 tonnes

 Air Cargo World

 

2

2013

Payload Asia Awards for the category Marketing award of the year 2013

Payload Asia

 

3

2013

Air Cargo Award of Excellence for the category Air Carrier-300,000 to 799,99 tonnes

Air Cargo World

 

4

2014

Air Cargo Award of Excellence for the category Air Carrier-300,000 to 799,99 tonnes

Air Cargo World

 

5.

2014

Payload Asia Awards for the category Belly Carrier of the year 2014

 Payload Asia

 

6

2014

Best Green Airline  2014

Annual Asian Freight & Supply Chain Awards

 

7 2017 Outstanding Handling Service DHL AVIATION Airline (3S)  

8

2017

Outstanding Establishment Models on OSH&E at National Level, 2017 (Diamond)

Department of Labour Protection and Welfare

9 Years in a role
from 2009-2017

9

2017

Payload Asia Awards for the category Corporate Social Responsibility Award 2017

Payload Asia


 
10 2018 Outstanding Handling Service DHL AVIATION Airline (3S)  
11 2018 Certificate Of Appreciation Japan Airlines  
12 2019 Excellent Support to Thai Airfreight Forwarding Community Thai Airfreight  Association  


IATA Safety Audit for Ground Operations (ISAGO)
THAI Cargo joined ISAGO program since 2019 and
the new ISAGO certificate is valid from 29SEP2019 to 29SEP2021.
Background: ISAGO could be accepted as “one mean of compliance”
IATA's Safety Audit of Ground Operations (ISAGO) program is an internationally recognized system for assessing the operational management and control systems of an organization that provides ground handling services for airlines.
ISAGO Recommended Practices are specified systems, policies, programs, processes, procedures, plans, sets of measures, facilities, components, types of equipment or any other aspects of ground operations under the audit scope of ISAGO that are considered operationally desirable, but conformity is optional by a provider.
With the growth of air traffic, airport operations have become increasingly complex. More and larger aircraft, an increase in ground support equipment and faster turnaround times all contribute to the challenge of improving operational safety.
In response to this complex ground operations environment,
THAI Cargo has formed ISAGO audit pool members under the following benefits of joining

  • Reduction in the number of redundant audits
  • More efficient processes and improvement of quality standard
  • Better understanding of high-risk areas within ground operations
  • Lower risks of ground damage
  • Reduction of incidents and accidents
  • Fewer injuries to personnel
  • A quality control check performed on every report prior to sharing it with Pool members
  • Implementation of a standardized ISAGO checklist developed and updated by IATA in cooperation with the industry Task Force
  • Quality assurance oversight performed by IATA to ensure a consistent approach to auditing

“On the whole, THAI Cargo is also certified from CAAT as Regulated Agent as well as Suvarnabhumi Airport, Chiang Mai and Phuket International Airport as RA3 and ACC3.”
 
IATA Operational Safety Audit (IOSA)
THAI Cargo joined IOSA program since 2004 and the new IOSA certificate is valid from 25NOV2019 to 28MAY2022.
The IATA Operational Safety Audit (IOSA) program is an internationally recognized and accepted evaluation system designed to assess the operational management and control systems of an airline.
IOSA uses internationally recognized quality audit principles and is designed to conduct audits in a standardized and consistent manner. It was created in 2003 by IATA to date.
The IATA Operational Safety Audit (IOSA) is designed to assess the operational management and control systems of airlines. IOSA Standards review process covers operations in all areas, including Organization and Management Systems (ORG), Flight Operations (FLT), Operations Control and Flight Dispatch (DSP), Aircraft Engineering and Maintenance (MNT), Cabin Operations (CAB), Aircraft Ground Operations (GRH), Cargo Operations (CGO) and Operational Security (SEC)
THAI Cargo (TG) has received IOSA certificate for a period of 2 years following an audit carried out by an organization accredited by IATA.