เกี่ยวกับไทยคาร์โก้


“FIRST CHOICE AIR CARGO SERVICES PROVIDER WITH HEART of THAI”

 

เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าและไปรษณียภัณฑ์ และบริการคลังสินค้า

ด้วยใจบริการของพนักงานการบินไทย

ที่ลูกค้าทั่วโลกต้องการเลือกใช้บริการเป็นอันดับแรก      
กิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ของการบินไทย ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้บริการที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาค ด้วยระบบการบริหารจัดการสินค้าแบบเขตปลอดอากร (Customs Free Zone) ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการสินค้าที่ไม่ต้องเสียภาษี ช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก – นำเข้าสินค้า และธุรกิจอุตสาหกรรมที่เป็นประโยชน์แก่เศรษฐกิจของไทยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางอากรสำหรับสินค้าที่นำเข้าไปในเขตปลอดอากร ทั้งยังลดขั้นตอนทางพิธีการศุลกากรและการปฏิบัติการสินค้า มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายสินค้าและการดำเนินการด้านภาษี  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆอันเป็นการส่งเสริมการส่งออกอีกทางหนึ่ง
ด้วยงบประมาณ 3,800 ล้านบาท ในการจัดสร้างอาคารขนถ่ายสินค้า (Cargo Terminal) ซึ่งเป็นอาคารขนถ่ายสินค้าชั้นเดียวที่มีพื้นที่มากที่สุดและสูงที่สุดในภูมิภาคนี้ คือ มีพื้นที่กว่า 90,000 ตารางเมตรและสูงถึง 22 เมตร สำหรับการจัดการสินค้าหลากหลายประเภท อาทิ สินค้าทั่วไป สินค้าน้ำหนักมาก สินค้าขนาดใหญ่ สินค้าอันตราย สินค้าที่มีมูลค่าสูง ตลอดจนสัตว์ที่มีชีวิต รวมถึงไปรษณียภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสำหรับการดูแลสินค้าแต่ละประเภท โดยสามารถรองรับสินค้าได้มากกว่า 1.2 ล้านตันต่อปี มีการลงทุนในส่วนของระบบและอุปกรณ์การจัดการ ประมาณ 1,200 ล้านบาท และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอีกประมาณ 250 ล้านบาท เพื่อครองความเป็นผู้นำที่ดำเนินธุรกิจมายาวนานถึง 56 ปี ในการให้บริการแก่สายการบินพันธมิตรและสายการบินลูกค้าถึง 65 สายการบิน ปริมาณการขนถ่ายสินค้าราว 900,000 ตัน ประมาณกว่า 50,000 เที่ยวบินต่อปี
การบินไทยมีทั้งอาคารขนถ่ายสินค้าภายในประเทศ (นอกเขตปลอดอากร) พื้นที่  2,800 ตารางเมตร และอาคารขนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ พื้นที่ราว 65,000 ตารางเมตร เพียบพร้อมด้วยจุดเด่นเพื่อการให้บริการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด อาทิ ศูนย์จัดเก็บสินค้าประเภทผักผลไม้ ของสด และสินค้าที่ต้องแช่เย็น (Perishable Center) แห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียที่จัดให้เป็นห้องเย็น สามารถแยกปรับอุณหภูมิได้ตามชนิดของสินค้าเพื่อรักษาอุณหภูมิอย่างสม่ำเสมอ ให้สินค้าเกษตรคงความสดระหว่างรอเวลาในการส่งออก มีพื้นที่กว่า 10,000 ตารางเมตร ระบบอัตโนมัติต่างๆ เพื่อการจัดเก็บและบริหารจัดการสินค้าในอาคาร ได้แก่ ระบบ ETV (Elevated Transfer Vehicle) ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ที่สามารถขนถ่ายสินค้าได้ทั้งแนวระนาบและแนวสูง ถือเป็นหัวใจของระบบการขนถ่ายสินค้าทางอากาศ ระบบ Inventory Control สำหรับการตรวจสอบและสรุปรายการสินค้าอย่างละเอียด ระบบ AS/RS (Automatic Storage and Retrieval System) เพื่อการจัดเก็บและค้นหาสินค้าในอาคารได้อย่างสะดวกรวดเร็วโดยระบุเพียงหมายเลข Air Waybill เท่านั้น ก็สามารถตรวจสอบได้ทันทีว่าสินค้านั้นอยู่ที่จุดใด
นอกจากนี้ยังติดตั้ง ระบบการจัดการ ULD (Unit Load Device) ซึ่งช่วยเสริมสร้างความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า และ ระบบ Roller Conveyor ที่เอื้อให้การขนส่งสินค้าขนาดใหญ่ดำเนินการได้สะดวกขึ้นสามารถรองรับสินค้าที่ตัวแทนผู้ประกอบการส่งออก-นำเข้าบรรจุมาเรียบร้อยแล้วในตู้สินค้าแต่ละ unit เพื่อสามารถจัดส่งไปยังเครื่องบินได้ทันที และเนื่องจากพื้นที่ทำการของอาคารขนถ่ายสินค้าที่อยู่ในบริเวณใกล้กับลานจอดเครื่องบิน จึงจะทำให้สามารถรับ-ส่งสินค้าได้โดยตรงอย่างสะดวกสบาย
ในด้านความปลอดภัยนั้น จะติดตั้งเครื่อง X-ray พิเศษที่มีลักษณะเป็นอุโมงค์ขนาดใหญ่ สูง 3 เมตร กว้าง 3.60 เมตร จำนวน 2 เครื่อง ให้ตู้สินค้าแต่ละ unit บน Roller Conveyor สามารถผ่านเข้าไปได้โดยมีโปรแกรมตรวจสอบสินค้าได้หลายประเภท พร้อมDigital Zoom ที่กำหนดระดับความลึกของการตรวจสอบในระดับชั้นต่างๆ ได้อย่างละเอียดและสามารถ X-ray ทะลุแผ่นเหล็กที่มีความหนาถึง 2 ซม. ได้เป็นอย่างดี โดยมีเครื่อง X-ray ระบบธรรมดาเสริมอีก 12 เครื่อง
กิจกรรมการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ของการบินไทย ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO9001:2008 IATA และ AHM 804 มีความพร้อมในการให้บริการที่เปี่ยมด้วยศักยภาพ จากระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบุคลากรคุณภาพถึง 2,000 คน รวมถึงระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทุกจุดการให้บริการที่ดี เพื่อสนับสนุนให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นศูนย์กลางการบินและการขนส่งทางอากาศยานของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างเต็มภาคภูมิ   การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
บริษัทฯมีนโยบายในการไม่รับขนส่งสินค้า ดังนี้
1.1 ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูป ทำจาก งาช้างทุกประเภท และ งาช้างที่เป็น ท่อนงาช้าง
1.2 หูฉลาม
1.3 สัตว์ทดลองขนาดใหญ่กลุ่ม primate เช่น ลิง
1.4 Embargo สัตว์เลื้อยคลาน ประเภท งู ทุกชนิด
1.5 สุนัขสายพันธุ์ Snub nosed dog ที่มีข้อจำกัดด้านการขนส่งทางอากาศ โดยอ้างหลัก animal welfare
1.6 ปะการัง และสัตว์น้ำประเภทดอกไม้ทะเล หากไม่ได้รับการอนุญาตจากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง
1.7 สารกัมมันตรังสี ในรูปแบบ  Industrial package ที่ใช้สำหรับด้านอุตสาหกรรม
การดำเนินงานด้านความปลอดภัย 
ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัยฯ ระดับประเทศ ปี 2559 ระดับทอง จากกระทรวงแรงงานสำหรับ ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์
การดำเนินงานเศรษฐกิจ 
โครงการ “Reused Plastic Sheet”
การนำผืนพลาสติก (Plastic Sheet) ที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยการนำผืนพลาสติกที่ใช้ป้องกันสินค้าเสียหายจากความเปียกชื้นจากเที่ยวบินขาเข้าที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมาตรวจสอบ คัดแยก และพับเก็บไว้สำหรับการนำกลับไปใช้คลุมสินค้าบนแผ่นบรรทุกสินค้าเพื่อส่งออกไปยังต่างประเทศ ในปี 2559 การบินไทยสามารถลดการใช้พลาสติกลงได้ประมาณ ร้อยละ 45 หรือประมาณ 110,295 ผืน คิดเป็นน้ำหนักที่ลดได้ 154,413 กิโลกรัม และลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 148,235 ตัน 

ลำดับที่

ปี

รางวัล

จาก

หมายเหตุ

1

2012

Air Cargo Award of Excellence for the category Air Carrier-300,000 to 799,99 tonnes

นิตยสาร Air Cargo World

 

2

2013

Payload Asia Awards for the category Marketing award of the year 2013

นิตยสาร Payload Asia

 

3

2013

Air Cargo Award of Excellence for the category Air Carrier-300,000 to 799,99 tonnes

นิตยสาร Air Cargo World

 

4

2014

Air Cargo Award of Excellence for the category Air Carrier-300,000 to 799,99 tonnes

นิตยสาร Air Cargo World

 

5.

2014

Payload Asia Awards for the category Belly Carrier of the year 2014

นิตยสาร Payload Asia

 

6

2014

Best Green Airline  2014

Annual Asian Freight & Supply Chain Awards

 

7 2017 Outstanding Handling Service DHL AVIATION Airline (3S)  

8

2017

สถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ สภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ

กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9
   (2552-2560)

9

2017

Payload Asia Awards for the category Corporate Social Responsibility Award 2017

Payload Asia

 
10 2018 Outstanding Handling Service DHL AVIATION Airline (3S)  
11 2018 Certificate Of Appreciation Japan Airlines  


ฝ่ายการพาณิชย์สินค้าและไปรษณียภัณฑ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) มีนโยบาย อย่างชัดเจนในการพัฒนาปรับปรุงระบบการบริหารงานและการบริการให้มี ประสิทธิภาพอยู่เสมอ เพื่อสร้าง ความพึงพอใจสูงสุดและมั่นใจในการเลือกใช้บริการคลังสินค้าเป็นอันดับแรกและ ต่อเนื่องตลอดไป
โดยการนำระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 ที่เน้นการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและความพึงพอใจของลูกค้ามาใช้ในการ บริการครอบคลุมการปฏิบัติงาน คลังสินค้าขาออก คลังสินค้าขาเข้า คลังสินค้าผ่านแดน ศูนย์บริการสินค้าเร่งด่วน รวมทั้งคลังสินค้าภายในประเทศที่ท่าอากาศ ยานกรุงเทพและสถานีภูมิภาค เชียงใหม่ หาดใหญ่และภูเก็ต โดยกำหนดเป้าหมายในการดำเนินงาน เพื่อคุณภาพ ไว้ดังนี้

  1. ลดจำนวน Mishandled Shipment ให้เหลือน้อยที่สุด
  2. Cargo ไม่เป็นต้นเหตุให้เที่ยวบินออกเดินทางล่าช้า
  3. สินค้ารายการใดได้รับการยืนยันพื้นที่ระวางบรรทุกแล้ว ต้องได้รับการขนส่ง
  4. ส่งมอบเอกสารสินค้าขาเข้าให้แก่ลูกค้าโดยเร็วที่สุด
  5. ส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้รับให้เร็วที่สุด หลังจากได้รับเอกสารเบิกสินค้า
  6. เพื่อให้มั่นใจว่า ระเบียบและกฏเกณฑ์การขนส่งสินค้าทางอากาศ ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้อง
- ACC3
- RA3
- REGULATED AGENT CERTIFICATE